Báo cáo công tác
Báo cáo số 1921/BC-UBTP13 về công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014
Báo cáo số 4115/BC-UBĐN13 về kết quả hoạt động của Uỷ ban Đối ngoại từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014
Báo cáo số 1219/BC-UBKHCNMT13 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ sau Kỳ họp thứ 6 đến Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác đến cuối năm 2014
Báo cáo kết quả công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy và dự kiến Chương trình hoạt động đến kỳ họp thứ tám, Quốc hội Khóa XIII
Báo cáo giám sát
Báo cáo số 692/BC-UBTVQH13 của UBTVQH hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết “Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020”
BCGS_4.6_dt NQ ve day manh thhien muc tieu ve giam ngheo den 2020_trinh thong qua.doc
Báo cáo số 675/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 1129/BC-UBVHGDTTN13 ngày 12-5-2014 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về kết quả giám sát việc thực hiện Luật Dạy nghề
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Tờ trình Về Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Bản thuyết minh về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII)
Tờ trình số 120/TTr-CP ngày 08-5-2014 của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII)
Dự thảo 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 24-6-2014)
Báo cáo số 693/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 23-6-2014)
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7
Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
Nghị quyết số 70/2014/QH13 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
Nghị quyết số 74/2014/QH13 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 24-6-2014)
Báo cáo số 204/BC-CP của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII
Báo cáo số 132/BC-BTP của Bộ Tư pháp về nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (Trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII)
Báo cáo số 97a/BC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Văn kiện chung
Báo cáo số 197/BC-CP của Chính phủ quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Báo cáo số 188/BC-CP của Chính phủ về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ngày 24-6-2014
Dự thảo Nghị quyết v/v gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay