Báo cáo công tác
Báo cáo số 883/BC-UBPL13 ngày 11-6-2012 của Uỷ ban Pháp luật về kết quả hoạt động của Ủy ban pháp luật từ kỳ họp thứ hai (tháng 11/2011) đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội (tháng 6/2012) và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012
Báo cáo số 1208/BC-UBĐN13 ngày 11-6-2012 của Uỷ ban Đối ngoại về công tác của Uỷ ban từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII và Chương trình công tác đến hết năm 2012
Báo cáo số 301/BC-UBKHCNMT13 ngày 22-5-2012 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ sau Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ ba của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác đến cuối năm 2012
Báo cáo số 595/BC-UBTP13 ngày 28-5-2012 của Uỷ ban Tư pháp về công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2012
Báo cáo giám sát
Báo cáo số 417/BC-UBVHGDTTN13 ngày 11-5-2012 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, TN, TN và NĐ về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010
Báo cáo số 142/BC-UBTVQH13 ngày 17-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng
Báo cáo số 893/BC-UBVĐXH13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội về kết quả phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách, pháp luật bảo trợ xã hội tại Ủy ban về các vấn đề xã hội
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Tờ trình số 59/TTr-CP ngày 5-4-2012 của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3
Bản thuyết minh về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3)
Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật quảng cáo trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3
Báo cáo số 177/BC-UBTVQH13 ngày 18-6-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3
Văn kiện chung
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII (ngày 21-6-2012)
Báo cáo số 164/BC-UBTVQH13 ngày 11-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3)
Báo cáo ngày 01-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 75/BC-BTNMT ngày 28-5-2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện trả lời chất vấn của các ĐBQH và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 163/BC-UBTVQH13 ngày 8-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 195/BC-BCTĐB ngày 19-5-2012 của Ban Công tác đại biểu về việc thực hiện lời hứa, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII
Tập hợp các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến các Bộ, ngành tại Kỳ họp thứ 3