Chương trình làm việc chiều ngày 21 tháng 6 năm 2012

21/06/2012 07:02

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP BẾ MẠC

(Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2012)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 1 và 2)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 3)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 4 và 5)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

 

Truyền hình, phát thanh trực tiếp:

Nội dung 3

Phan Trung Lý

Nguyễn Hạnh Phúc

Nội dung 4 và 5

Nguyễn Hạnh Phúc

Nguyễn Đức Hiền

 

NỘI DUNG

* Từ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

1. Thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

2.Thông qua Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

* Quốc hội nghỉ giải lao.

 

*Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

3 Thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  động của Quốc hội.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

4. Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

5. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn trân trọng kính mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

6. Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc chiều ngày 21 tháng 6 năm 2012

21/06/2012 07:02

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP BẾ MẠC

(Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2012)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 1 và 2)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 3)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 4 và 5)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

 

Truyền hình, phát thanh trực tiếp:

Nội dung 3

Phan Trung Lý

Nguyễn Hạnh Phúc

Nội dung 4 và 5

Nguyễn Hạnh Phúc

Nguyễn Đức Hiền

 

NỘI DUNG

* Từ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

1. Thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

2.Thông qua Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

* Quốc hội nghỉ giải lao.

 

*Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

3 Thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  động của Quốc hội.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

4. Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

5. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn trân trọng kính mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

6. Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc chiều ngày 21 tháng 6 năm 2012

21/06/2012 07:02

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP BẾ MẠC

(Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2012)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 1 và 2)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 3)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 4 và 5)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

 

Truyền hình, phát thanh trực tiếp:

Nội dung 3

Phan Trung Lý

Nguyễn Hạnh Phúc

Nội dung 4 và 5

Nguyễn Hạnh Phúc

Nguyễn Đức Hiền

 

NỘI DUNG

* Từ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

1. Thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

2.Thông qua Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

* Quốc hội nghỉ giải lao.

 

*Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

3 Thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  động của Quốc hội.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

4. Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

5. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn trân trọng kính mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

6. Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

(Văn phòng Quốc hội)