Chương trình làm việc sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012

21/06/2012 07:02

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 1, 2 và 3)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 5)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 4)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1

Hoàng Tuấn Anh

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

Nội dung 2

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 4

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 5

Phạm Bình Minh

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

 

 

NỘI DUNG

* Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

1. Thông qua Luật quảng cáo:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật quảng cáo.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quảng cáo.

2. Thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

3. Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

4. Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

5. Biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật biển Việt Nam.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012

21/06/2012 07:02

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 1, 2 và 3)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 5)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 4)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1

Hoàng Tuấn Anh

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

Nội dung 2

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 4

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 5

Phạm Bình Minh

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

 

 

NỘI DUNG

* Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

1. Thông qua Luật quảng cáo:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật quảng cáo.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quảng cáo.

2. Thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

3. Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

4. Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

5. Biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật biển Việt Nam.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012

21/06/2012 07:02

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 1, 2 và 3)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 5)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 4)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1

Hoàng Tuấn Anh

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

Nội dung 2

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 4

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 5

Phạm Bình Minh

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

 

 

NỘI DUNG

* Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

1. Thông qua Luật quảng cáo:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật quảng cáo.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quảng cáo.

2. Thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

3. Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

4. Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

5. Biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật biển Việt Nam.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam.

(Văn phòng Quốc hội)