Chương trình làm việc ngày 20 tháng 6 năm 2012

20/06/2012 07:51

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 20 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Vũ Huy Hoàng

Phan Xuân Dũng

Bùi Sĩ Lợi

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

 

Buổi chiều:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 1)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 2, 3, 4 và 5)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

Nội dung 4:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

Nội dung 5:

Các đồng chí:

Đặng Ngọc Tùng

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật giá:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giá.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung:

2. Biểu quyết thông qua Luật giám định tư pháp:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giám định tư pháp.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giám định tư pháp.

3. Biểu quyết thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính.

5. Biểu quyết thông qua Luật công đoàn (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật công đoàn (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 20 tháng 6 năm 2012

20/06/2012 07:51

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 20 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Vũ Huy Hoàng

Phan Xuân Dũng

Bùi Sĩ Lợi

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

 

Buổi chiều:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 1)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 2, 3, 4 và 5)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

Nội dung 4:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

Nội dung 5:

Các đồng chí:

Đặng Ngọc Tùng

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật giá:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giá.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung:

2. Biểu quyết thông qua Luật giám định tư pháp:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giám định tư pháp.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giám định tư pháp.

3. Biểu quyết thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính.

5. Biểu quyết thông qua Luật công đoàn (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật công đoàn (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 20 tháng 6 năm 2012

20/06/2012 07:51

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 20 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Vũ Huy Hoàng

Phan Xuân Dũng

Bùi Sĩ Lợi

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

 

Buổi chiều:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 1)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 2, 3, 4 và 5)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

Nội dung 4:

Các đồng chí:

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

Nội dung 5:

Các đồng chí:

Đặng Ngọc Tùng

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật giá:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giá.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung:

2. Biểu quyết thông qua Luật giám định tư pháp:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giám định tư pháp.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giám định tư pháp.

3. Biểu quyết thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính.

5. Biểu quyết thông qua Luật công đoàn (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật công đoàn (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)