Chương trình làm việc ngày 18 tháng 6 năm 2012

16/06/2012 08:32

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng
(điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Bắc Son

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

(điều khiển nội dung 3, 4 và 5)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(điều khiển nội dung 1 và 2)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1 và 2:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Phạm Vũ Luận

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

Nội dung 4:

Các đồng chí:

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trương Thị Mai

Bùi Sĩ Lợi

Nội dung 5:

Các đồng chí:

Phạm Thị Hải Chuyền

Trương Thị Mai

Bùi Sĩ Lợi

* Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm tiền gửi:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm tiền gửi.

2. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống rửa tiền:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống rửa tiền.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển nội dung:

3. Biểu quyết thông qua Luật giáo dục đại học:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giáo dục đại học.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục đại học.

4. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5. Biểu quyết thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi).

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 18 tháng 6 năm 2012

16/06/2012 08:32

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng
(điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Bắc Son

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

(điều khiển nội dung 3, 4 và 5)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(điều khiển nội dung 1 và 2)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1 và 2:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Phạm Vũ Luận

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

Nội dung 4:

Các đồng chí:

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trương Thị Mai

Bùi Sĩ Lợi

Nội dung 5:

Các đồng chí:

Phạm Thị Hải Chuyền

Trương Thị Mai

Bùi Sĩ Lợi

* Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm tiền gửi:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm tiền gửi.

2. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống rửa tiền:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống rửa tiền.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển nội dung:

3. Biểu quyết thông qua Luật giáo dục đại học:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giáo dục đại học.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục đại học.

4. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5. Biểu quyết thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi).

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 18 tháng 6 năm 2012

16/06/2012 08:32

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng
(điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Bắc Son

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

(điều khiển nội dung 3, 4 và 5)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(điều khiển nội dung 1 và 2)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1 và 2:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Phạm Vũ Luận

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

Nội dung 4:

Các đồng chí:

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trương Thị Mai

Bùi Sĩ Lợi

Nội dung 5:

Các đồng chí:

Phạm Thị Hải Chuyền

Trương Thị Mai

Bùi Sĩ Lợi

* Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm tiền gửi:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm tiền gửi.

2. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống rửa tiền:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống rửa tiền.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển nội dung:

3. Biểu quyết thông qua Luật giáo dục đại học:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giáo dục đại học.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục đại học.

4. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5. Biểu quyết thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi).

 

(Văn phòng Quốc hội)