Chương trình làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2012

15/06/2012 07:18

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 15 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  Truyền hình, phát thanh trực tiếp

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Văn Phúc

Lê Thị Nga

NỘI DUNG

 

8h00 đến 11h00 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012 và trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Buổi chiều: Quốc hội họp riêng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Phạm Bình Minh

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật biển Việt Nam.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật biển Việt Nam.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2012

15/06/2012 07:18

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 15 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  Truyền hình, phát thanh trực tiếp

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Văn Phúc

Lê Thị Nga

NỘI DUNG

 

8h00 đến 11h00 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012 và trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Buổi chiều: Quốc hội họp riêng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Phạm Bình Minh

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật biển Việt Nam.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật biển Việt Nam.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2012

15/06/2012 07:18

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 15 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:  Truyền hình, phát thanh trực tiếp

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Văn Phúc

Lê Thị Nga

NỘI DUNG

 

8h00 đến 11h00 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012 và trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Buổi chiều: Quốc hội họp riêng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Phạm Bình Minh

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật biển Việt Nam.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật biển Việt Nam.

(Văn phòng Quốc hội)