Chương trình làm việc ngày 14 tháng 6 năm 2012

14/06/2012 22:27

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 14 tháng 6 năm 2012)

 

Cả ngày:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Buổi sáng

Vũ Huy Hoàng

Nguyễn Văn Phúc

Đinh Văn Nhã

Buổi chiều

Trần Đại Quang

Lê Thị Nga

Hồ Trọng Ngũ

NỘI DUNG

(Phát thanh, truyền hình trực tiếp)

 

Buổi sáng

8h00 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50  (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

16h50 đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 14 tháng 6 năm 2012

14/06/2012 22:27

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 14 tháng 6 năm 2012)

 

Cả ngày:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Buổi sáng

Vũ Huy Hoàng

Nguyễn Văn Phúc

Đinh Văn Nhã

Buổi chiều

Trần Đại Quang

Lê Thị Nga

Hồ Trọng Ngũ

NỘI DUNG

(Phát thanh, truyền hình trực tiếp)

 

Buổi sáng

8h00 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50  (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

16h50 đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 14 tháng 6 năm 2012

14/06/2012 22:27

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 14 tháng 6 năm 2012)

 

Cả ngày:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Buổi sáng

Vũ Huy Hoàng

Nguyễn Văn Phúc

Đinh Văn Nhã

Buổi chiều

Trần Đại Quang

Lê Thị Nga

Hồ Trọng Ngũ

NỘI DUNG

(Phát thanh, truyền hình trực tiếp)

 

Buổi sáng

8h00 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50  (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

16h50 đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

 

(Văn phòng Quốc hội)