Chương trình làm việc ngày 11 tháng 6 năm 2012

09/06/2012 23:48

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 11 tháng 6 năm 2012)

Sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về:

- Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010;

- Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật dự trữ quốc gia.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 11 tháng 6 năm 2012

09/06/2012 23:48

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 11 tháng 6 năm 2012)

Sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về:

- Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010;

- Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật dự trữ quốc gia.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 11 tháng 6 năm 2012

09/06/2012 23:48

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 11 tháng 6 năm 2012)

Sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về:

- Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010;

- Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật dự trữ quốc gia.

(Văn phòng Quốc hội)