Chương trình làm việc ngày 8 tháng 6 năm 2012

08/06/2012 22:47

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08 tháng 6 năm 2012)

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Bùi Quang Vinh

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

 

NỘI DUNG

 

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 8 tháng 6 năm 2012

08/06/2012 22:47

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08 tháng 6 năm 2012)

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Bùi Quang Vinh

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

 

NỘI DUNG

 

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 8 tháng 6 năm 2012

08/06/2012 22:47

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08 tháng 6 năm 2012)

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Bùi Quang Vinh

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

 

NỘI DUNG

 

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

 

(Văn phòng Quốc hội)