Chương trình làm việc ngày 12 và 21 tháng 6 năm 2012

06/06/2012 07:33

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI

TRONG NGÀY 12 VÀ 21-6-2012 TẠI KỲ HỌP THỨ 3

 

Thứ ba, ngày 12-6-2012  

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thứ năm, ngày 21-6-2012

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật quảng cáo.

- Biểu quyết thông qua một số vấn đề quan trọng, những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam.

 

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Quốc hội họp phiên bế mạc:

- Thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Thông qua Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 12 và 21 tháng 6 năm 2012

06/06/2012 07:33

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI

TRONG NGÀY 12 VÀ 21-6-2012 TẠI KỲ HỌP THỨ 3

 

Thứ ba, ngày 12-6-2012  

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thứ năm, ngày 21-6-2012

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật quảng cáo.

- Biểu quyết thông qua một số vấn đề quan trọng, những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam.

 

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Quốc hội họp phiên bế mạc:

- Thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Thông qua Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 12 và 21 tháng 6 năm 2012

06/06/2012 07:33

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI

TRONG NGÀY 12 VÀ 21-6-2012 TẠI KỲ HỌP THỨ 3

 

Thứ ba, ngày 12-6-2012  

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thứ năm, ngày 21-6-2012

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật quảng cáo.

- Biểu quyết thông qua một số vấn đề quan trọng, những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam.

 

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Quốc hội họp phiên bế mạc:

- Thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Thông qua Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

(Văn phòng Quốc hội)