Chương trình làm việc ngày 4 tháng 6 năm 2012

02/06/2012 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 4 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Phan Trung Lý

Nguyễn Hạnh Phúc

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 4 tháng 6 năm 2012

02/06/2012 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 4 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Phan Trung Lý

Nguyễn Hạnh Phúc

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 4 tháng 6 năm 2012

02/06/2012 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 4 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Phan Trung Lý

Nguyễn Hạnh Phúc

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

 

(Văn phòng Quốc hội)