Chương trình làm việc ngày 1 tháng 6 năm 2012

02/06/2012 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 1 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:

Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

- Dự án Luật dự trữ quốc gia;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

- Thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 1 tháng 6 năm 2012

02/06/2012 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 1 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:

Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

- Dự án Luật dự trữ quốc gia;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

- Thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 1 tháng 6 năm 2012

02/06/2012 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 1 tháng 6 năm 2012)

 

Buổi sáng:

Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

- Dự án Luật dự trữ quốc gia;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

- Thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

 

(Văn phòng Quốc hội)