Chương trình làm việc ngày 30 tháng 5 năm 2012

31/05/2012 05:50

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 30 tháng 5 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Hoàng Tuấn Anh

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

 

NỘI DUNG

 

- Bộ trưởng Bộ thông tin-truyền thông Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quảng cáo. 

 

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 30 tháng 5 năm 2012

31/05/2012 05:50

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 30 tháng 5 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Hoàng Tuấn Anh

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

 

NỘI DUNG

 

- Bộ trưởng Bộ thông tin-truyền thông Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quảng cáo. 

 

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 30 tháng 5 năm 2012

31/05/2012 05:50

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 30 tháng 5 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Hoàng Tuấn Anh

Đào Trọng Thi

Ngô Thị Minh

 

NỘI DUNG

 

- Bộ trưởng Bộ thông tin-truyền thông Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quảng cáo. 

 

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG

 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

(Văn phòng Quốc hội)