Chương trình làm việc ngày 28 tháng 5 năm 2012

27/05/2012 04:35

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 28 tháng 5 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

 - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giá.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giá.   

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội;

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình làm việc ngày 28 tháng 5 năm 2012

27/05/2012 04:35

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 28 tháng 5 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

 - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giá.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giá.   

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội;

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 28 tháng 5 năm 2012

27/05/2012 04:35

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 28 tháng 5 năm 2012)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Vương Đình Huệ

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

NỘI DUNG

 - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giá.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giá.   

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội;

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

(Văn phòng Quốc hội)