Văn kiện chung
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII (Ngày 27 tháng 11 năm 2015)
Báo cáo số 1010/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội “Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp,...
Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.
Dự thảo Nội quy kỳ họp (sửa đổi)
Báo cáo số 991/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu về tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Báo cáo số 990/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Báo cáo số 958/BC–UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014
Báo cáo số 614/BC-CP của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 – 2014
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
Luật phí và lệ phí
Luật Trưng cầu ý dân
Bộ luật hàng hải Việt Nam
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
Bộ luật Tố tụng hình sự (thông qua kỳ 10)
Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự
Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính
Báo cáo công tác
Báo cáo số 2802/BC-UBKT13 về kết quả công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 và dự kiến Chương trình hoạt động đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII
Báo cáo số 5655/BC-UBĐN13 của Uỷ ban Đối ngoại về kết quả hoạt động của Uỷ ban Đối ngoại năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016
Báo cáo số 982/BC-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo kết quả công tác của Ủy ban pháp luật từ sau kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và dự kiến chương trình công tác năm 2016
Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2015 và dự kiến Kế hoạch hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 3149/BC-UBTP13 của Uỷ ban Tư pháp về công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ tám đến kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác năm 2016
Báo cáo số 1758/BC-UBKHCNMT13 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2015, dự kiến chương trình công tác năm 2016
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và dự kiến Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
Báo cáo công tác từ sau Kỳ họp thứ chín đến Kỳ họp thứ mười, dự kiến chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ mười một của Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo giám sát
Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn trình Quốc hội xem xét, thông qua
Báo cáo số 1026/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 633/BC-CP của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIII
Báo cáo số 987/BC-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH tại các báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.
Báo cáo tóm tắt của Viện Kiểm sát tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015
Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015
Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến năm 2015
Báo cáo số 41/BC-VKSTC của Viện Kiểm sát tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015
Báo cáo số 627/BC- CP của Chính phủ tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Dự thảo Luật dược (sửa đổi)
Tờ trình số 562/TTr-CP của Chính phủ về Dự án Luật dược (sửa đổi)
Báo cáo số 4360/BC-UBVĐXH13 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra Dự án Luật dược (sửa đổi)
Dự thảo Luật về hội
Tờ trình số 578/TTr-CP của Chính phủ về Dự án Luật về hội
Báo cáo số 3436/BC-UBPL13 ngày 28-10-2015 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật về hội
Dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).
Báo cáo số 1727/BC-UBVHGDTTN13 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thẩm tra về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).
Tờ trình số 456/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)
Dự thảo Luật tiếp cận thông tin
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội “Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng”
Dự thảo Nghị quyết về về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo trình Quốc hội xem xét, thông qua
Báo cáo số 1023/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện VSND, của Tòa án ND và công tác THA năm 2016
Dự thảo Nghị quyết thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trình thông qua
Báo cáo số 1021/BC-UBTVQH13 Giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) trình thông qua
Báo cáo số 1020/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự trình thông qua
Báo cáo số 1027/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự
Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự trình Quốc hội thông qua