• Kỳ họp thứ 6
  • Kỳ họp thứ 6
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X