• Quốc hội khóa XV
  • Phiên họp thứ 14
  • Quốc hội khóa XIII