Báo cáo công tác
Báo cáo số 385/BC-UBTVQH12 ngày 04-11-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 1215 BC/VH-GD-TTN ngày 18-10-2010 của Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả hoạt động của từ sau Kỳ họp thứ 7 đến Kỳ họp thứ 8 và dự kiến chương trình công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII
Báo cáo 2018/BC-UBĐN12 ngày 14 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban Đối ngoại về công tác năm 2010 và phương hướng công tác năm 2011
Báo cáo 1861/BC-UBKT12 ngày 9 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban Kinh tế về công tác từ sau Kỳ họp thứ 7 đến Kỳ họp thứ 8 và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2010 và hết nhiệm kỳ Khóa XII
Báo cáo giám sát
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
Tờ trình số 407/TTr-UBTVQH12 ngày 24-11-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng
Báo cáo số 391/BC-UBTVQH12 ngày 12-11-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII
Báo cáo số 378/BC-UBTVQH12 ngày 18-10-2010 của UBTVQH về kết quả giám sát "Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Tờ trình số 06/TTr-TANDTC ngày 30-9-2010 của Toà án nhân dân tối cao về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 4308/BC-UBTP12 ngày 08-10-2010 của Uỷ ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Tờ trình số 148/TTr-CP ngày 18-10-2010 của Chính phủ về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính
Dự thảo Luật tố tụng hành chính trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 402/BC-UBTVQH12 ngày 23-11-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính
Văn kiện chung
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII
Dự thảo Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 399/BC-UBTVQH12 ngày 22-11-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011 trình Quốc hội thông qua ngày 17-11-2010 tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XII
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XII
Báo cáo số 96/BC-BTC ngày 20-11-2010 của Bộ Tài chính trả lời chất vấn của ĐBQH tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 220/BC-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa XII
Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII