Chương trình làm việc sáng ngày 26 tháng 11 năm 2010

26/11/2010 08:46

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2010)

 

* 8 giờ 00: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Nguyễn Đức Kiên

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Nghiêm Vũ Khải

Nội dung 2 và 3:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG:

 

1. Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày:

+ Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất;

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

2. Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày:

+ Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

+ Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

3. Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn bế mạc kỳ họp:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu và kính mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc sáng ngày 26 tháng 11 năm 2010

26/11/2010 08:46

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2010)

 

* 8 giờ 00: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Nguyễn Đức Kiên

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Nghiêm Vũ Khải

Nội dung 2 và 3:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG:

 

1. Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày:

+ Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất;

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

2. Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày:

+ Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

+ Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

3. Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn bế mạc kỳ họp:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu và kính mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc sáng ngày 26 tháng 11 năm 2010

26/11/2010 08:46

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2010)

 

* 8 giờ 00: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Nguyễn Đức Kiên

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Nghiêm Vũ Khải

Nội dung 2 và 3:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG:

 

1. Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày:

+ Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất;

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

2. Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày:

+ Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

+ Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

3. Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn bế mạc kỳ họp:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu và kính mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)