Chương trình làm việc ngày 22 tháng 11 năm 2010

20/11/2010 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 22 tháng 11 năm 2010)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Đức Kiên

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Vũ Huy Hoàng

Nguyễn Kim Khoa

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Lê Thị Nga

Nguyễn Quốc Triệu

Lương Phan Cừ

 

NỘI DUNG:

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 22 tháng 11 năm 2010

20/11/2010 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 22 tháng 11 năm 2010)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Đức Kiên

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Vũ Huy Hoàng

Nguyễn Kim Khoa

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Lê Thị Nga

Nguyễn Quốc Triệu

Lương Phan Cừ

 

NỘI DUNG:

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 22 tháng 11 năm 2010

20/11/2010 07:40

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 22 tháng 11 năm 2010)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Đức Kiên

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Vũ Huy Hoàng

Nguyễn Kim Khoa

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Lê Thị Nga

Nguyễn Quốc Triệu

Lương Phan Cừ

 

NỘI DUNG:

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

 

(Văn phòng Quốc hội)