Chương trình làm việc ngày 18 tháng 11 năm 2010

18/11/2010 07:27

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển phiên họp buổi chiều)

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp buổi sáng)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Trần Văn Truyền

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG:

            - Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố cáo.

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Hoàng Văn Phong

Nghiêm Vũ Khải

 

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật đo lường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 18 tháng 11 năm 2010

18/11/2010 07:27

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển phiên họp buổi chiều)

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp buổi sáng)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Trần Văn Truyền

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG:

            - Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố cáo.

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Hoàng Văn Phong

Nghiêm Vũ Khải

 

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật đo lường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 18 tháng 11 năm 2010

18/11/2010 07:27

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển phiên họp buổi chiều)

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp buổi sáng)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Trần Văn Truyền

Trần Đình Long

 

NỘI DUNG:

            - Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố cáo.

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Hoàng Văn Phong

Nghiêm Vũ Khải

 

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật đo lường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)