Chương trình làm việc ngày 17 tháng 11 năm 2010

17/11/2010 06:05

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 17 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

         - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Buổi chiều:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển nội dung 1 và 2)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 3)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Vũ Huy Hoàng

Nghiêm Vũ Khải

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Hà Văn Hiền

Phạm Khôi Nguyên

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Trần Đình Đàn

Nguyễn Đức Hiền

 

NỘI DUNG:

      1. Thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

      - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      - Quốc hội biểu quyết thông qua một số điều và toàn bộ dự thảo Luật.

      2. Thông qua Luật khoáng sản (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án khoáng sản (sửa đổi).

      - Quốc hội biểu quyết thông qua một số điều và toàn bộ dự thảo Luật.

3. Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011:

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

      - Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 17 tháng 11 năm 2010

17/11/2010 06:05

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 17 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

         - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Buổi chiều:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển nội dung 1 và 2)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 3)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Vũ Huy Hoàng

Nghiêm Vũ Khải

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Hà Văn Hiền

Phạm Khôi Nguyên

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Trần Đình Đàn

Nguyễn Đức Hiền

 

NỘI DUNG:

      1. Thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

      - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      - Quốc hội biểu quyết thông qua một số điều và toàn bộ dự thảo Luật.

      2. Thông qua Luật khoáng sản (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án khoáng sản (sửa đổi).

      - Quốc hội biểu quyết thông qua một số điều và toàn bộ dự thảo Luật.

3. Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011:

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

      - Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 17 tháng 11 năm 2010

17/11/2010 06:05

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 17 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

         - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Buổi chiều:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển nội dung 1 và 2)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 3)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Đặng Vũ Minh

Vũ Huy Hoàng

Nghiêm Vũ Khải

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Hà Văn Hiền

Phạm Khôi Nguyên

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Trần Đình Đàn

Nguyễn Đức Hiền

 

NỘI DUNG:

      1. Thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

      - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      - Quốc hội biểu quyết thông qua một số điều và toàn bộ dự thảo Luật.

      2. Thông qua Luật khoáng sản (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án khoáng sản (sửa đổi).

      - Quốc hội biểu quyết thông qua một số điều và toàn bộ dự thảo Luật.

3. Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011:

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

      - Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

 

(Văn phòng Quốc hội)