Chương trình làm việc ngày 16 tháng 11 năm 2010

16/11/2010 08:11

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 16 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Hà Hùng Cường

Đặng Văn Chiến

 

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật thủ đô.

 

Buổi chiều:

   - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 16 tháng 11 năm 2010

16/11/2010 08:11

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 16 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Hà Hùng Cường

Đặng Văn Chiến

 

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật thủ đô.

 

Buổi chiều:

   - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 16 tháng 11 năm 2010

16/11/2010 08:11

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 16 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Hà Hùng Cường

Đặng Văn Chiến

 

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật thủ đô.

 

Buổi chiều:

   - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

(Văn phòng Quốc hội)

 
  • Quốc hội khóa XV
  • Phiên họp thứ 4
  • Thông tin khác
  • Quốc hội khóa XIV
  • Kỳ họp thứ 6
  • Kỳ họp thứ 3
  • Phiên họp thứ 51
  • Phiên họp thứ 48