Chương trình làm việc ngày 12 tháng 11 năm 2010

13/11/2010 00:34

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 12 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

                - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật lưu trữ.

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Phúc

Lê Thị Nga

NỘI DUNG:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 12 tháng 11 năm 2010

13/11/2010 00:34

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 12 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

                - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật lưu trữ.

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Phúc

Lê Thị Nga

NỘI DUNG:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 12 tháng 11 năm 2010

13/11/2010 00:34

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 12 tháng 11 năm 2010)

 

Buổi sáng:

                - Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật lưu trữ.

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

Uông Chu Lưu (điều khiển phiên họp)

 

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Phúc

Lê Thị Nga

NỘI DUNG:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)