Chương trình làm việc ngày 8 tháng 11 năm 2010

06/11/2010 08:15

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08 tháng 11 năm 2010)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

(điều khiển nội dung 2 và 3)

Uông Chu Lưu

(điều khiển nội dung 1)

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Phạm Minh Tuyên

Đặng Văn Chiến

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Nguyễn Văn Phúc

NỘI DUNG:

1. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

- Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 8 tháng 11 năm 2010

06/11/2010 08:15

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08 tháng 11 năm 2010)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

(điều khiển nội dung 2 và 3)

Uông Chu Lưu

(điều khiển nội dung 1)

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Phạm Minh Tuyên

Đặng Văn Chiến

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Nguyễn Văn Phúc

NỘI DUNG:

1. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

- Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 8 tháng 11 năm 2010

06/11/2010 08:15

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08 tháng 11 năm 2010)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

(điều khiển nội dung 2 và 3)

Uông Chu Lưu

(điều khiển nội dung 1)

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Nội dung 1:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Thuận

Phạm Minh Tuyên

Đặng Văn Chiến

Nội dung 2:

Các đồng chí:

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 3:

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Nguyễn Văn Phúc

NỘI DUNG:

1. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

- Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

(Văn phòng Quốc hội)