Chương trình làm việc ngày 3 tháng 11 năm 2010

03/11/2010 06:59

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 03 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

(điều khiển nội dung buổi sáng)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

(điều khiển nội dung buổi chiều)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Đinh Văn Nhã

Nghiêm Vũ Khải

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Phúc

Triệu Thị Nái

 

NỘI DUNG:

Buổi sáng:

- Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2011.

 

Buổi chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

- Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 3 tháng 11 năm 2010

03/11/2010 06:59

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 03 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

(điều khiển nội dung buổi sáng)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

(điều khiển nội dung buổi chiều)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Đinh Văn Nhã

Nghiêm Vũ Khải

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Phúc

Triệu Thị Nái

 

NỘI DUNG:

Buổi sáng:

- Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2011.

 

Buổi chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

- Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 3 tháng 11 năm 2010

03/11/2010 06:59

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 03 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đức Kiên

(điều khiển nội dung buổi sáng)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

(điều khiển nội dung buổi chiều)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:

Các đồng chí:

Đinh Văn Nhã

Nghiêm Vũ Khải

 

Buổi chiều:

Các đồng chí:

Nguyễn Văn Phúc

Triệu Thị Nái

 

NỘI DUNG:

Buổi sáng:

- Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2011.

 

Buổi chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

- Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

 

(Văn phòng Quốc hội)