Chương trình làm việc ngày 2 tháng 11 năm 2010

02/11/2010 07:05

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 02 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển nội dung)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Lương Phan Cừ

Triệu Thị Nái

 

NỘI DUNG:

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Quốc hội tiêp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Chương trình làm việc ngày 2 tháng 11 năm 2010

02/11/2010 07:05

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 02 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển nội dung)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Lương Phan Cừ

Triệu Thị Nái

 

NỘI DUNG:

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Quốc hội tiêp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình làm việc ngày 2 tháng 11 năm 2010

02/11/2010 07:05

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ tám

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 02 tháng 11 năm 2010)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Đức Kiên (điều khiển nội dung)

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN THẨM TRA, CƠ QUAN SOẠN THẢO

 VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

 

Các đồng chí:

Ngô Thị Minh

Lương Phan Cừ

Triệu Thị Nái

 

NỘI DUNG:

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Quốc hội tiêp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)