Báo cáo giám sát
Báo cáo số 281/BC-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 22 tháng 10 năm 2009 báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền từ kỳ họp thứ 5 QH khoá XII đến nay
Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 1712/BC-UBXH12 của Ủy ban Các vấn đề xã hội ngày 26 tháng 10 năm 2009 thẩm tra Dự án Luật người khuyết tật
Dự thảo Luật người khuyết tật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 ngày 10-11-2009
Tờ trình số 168/TTr-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 2009 về Dự án Luật người tàn tật
Báo cáo số 749/BC-UBKHCNMT12 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 23 tháng 10 năm 2009 thẩm tra Dự án Luật an toàn thực phẩm
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật thuế tài nguyên trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII ngày 25-11-2009
Báo cáo số 294/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 19 tháng 11 năm 2009 giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật thuế tài nguyên trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII ngày 25-11-2009
Báo cáo số 299 BC/UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2009 giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục trình Quốc hội thông qua
Văn kiện chung
Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 QH khoá XII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII ngày 27-11-2009
Báo cáo số 303/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 26 tháng 11 năm 2009 giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII
Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp ngày 27 tháng 11 năm 2009 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 QH khoá XII
Báo cáo công tác của UBTVQH, HĐDT và các UB của Quốc hội
Báo cáo số 1137/BC-UBKT12 của Ủy ban Kinh tế ngày 31 tháng 10 năm 2009 báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6 QH khoá XII và Dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2009 và năm 2010
Báo cáo số 567/BC-HĐDT12 ngày 14 tháng 10 năm 2009 báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng dân tộc từ sau kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6 và Dự kiến chương trình công tác từ sau kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7 của QH khoá XII
Báo cáo số 1329/BC-UBĐN12 của Ủy ban Đối ngoại ngày 7 tháng 11 năm 2009 về công tác năm 2009 và phương hướng công tác năm 2010
Báo cáo số 761/BC-UBKHCNMT12 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 03 tháng 11 năm 2009 về công tác năm 2009 và dự kiến chương trình công tác năm 2010
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 186/BC-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 2009 giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 3728/BNV-VP của Bộ Nội vụ ngày 15 tháng 11 năm 2009 về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XII
Báo cáo số 46/BC-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16 tháng 11 năm 2009 báo cáo về việc trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII
Kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu Quốc hội và ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII của Bộ Công thương