Danh sách Đoàn thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII

21/10/2009 02:29

Danh sách Đoàn thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII
1. Đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp;
2. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên; 
3. Đồng chí Đặng Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, thành viên;
4. Đồng chí Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, thành viên;
5. Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh, thành viên; 
6. Đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường, thành viên;
7. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, thành viên;
8. Đồng chí Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, thành viên;
9. Đồng chí Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp, thành viên;
10. Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách, thành viên;
11. Đồng chí Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, thành viên;
12. Đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, thành viên;
13. Đồng chí Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại, thành viên

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 26/11/2009

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn thực phẩm; dự án Luật người khuyết tật

 

Danh sách Đoàn thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII

21/10/2009 02:29

Danh sách Đoàn thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII
1. Đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp;
2. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên; 
3. Đồng chí Đặng Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, thành viên;
4. Đồng chí Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, thành viên;
5. Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh, thành viên; 
6. Đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường, thành viên;
7. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, thành viên;
8. Đồng chí Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, thành viên;
9. Đồng chí Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp, thành viên;
10. Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách, thành viên;
11. Đồng chí Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, thành viên;
12. Đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, thành viên;
13. Đồng chí Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại, thành viên

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Danh sách Đoàn thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII

21/10/2009 02:29

Danh sách Đoàn thư ký nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII
1. Đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp;
2. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên; 
3. Đồng chí Đặng Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, thành viên;
4. Đồng chí Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, thành viên;
5. Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh, thành viên; 
6. Đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường, thành viên;
7. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, thành viên;
8. Đồng chí Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, thành viên;
9. Đồng chí Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp, thành viên;
10. Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách, thành viên;
11. Đồng chí Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, thành viên;
12. Đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, thành viên;
13. Đồng chí Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại, thành viên

(Văn phòng Quốc hội)