Thông cáo số 3 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

24/07/2007 00:43

Ngày 23-7-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

- Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI báo cáo kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự  kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII.

- Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình về dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu (gồm 15 thành viên, do ông Trịnh Đình Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Ban).

Quốc hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách trên.

- Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI.

- Quốc hội tiến hành bầu cử Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII.

Quốc hội đã nghe ông Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Chủ tịch Quốc hội khoá XII: Ông Nguyễn Phú Trọng.

- Các Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XII (xếp theo vần A, B, C…):

1- Ông Nguyễn Đức Kiên,

2- Ông Uông Chu Lưu,

3- Bà Tòng Thị Phóng,

4- Ông Huỳnh Ngọc Sơn.

- Các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII (xếp theo vần A, B, C…):

1. Bà Lê Thị Thu Ba,

2.Ông Lê Quang Bình,

3. Ông Trần Đình Đàn,

4. Ông Hà Văn Hiền,

5. Ông Phùng Quốc Hiển,

6. Bà Trương Thị Mai,

7. Ông Đặng Vũ Minh,

8. Ông Ksor Phước,

9. Ông Nguyễn Văn Son,

10. Ông Đào Trọng Thi,

11. Nguyễn Văn Thuận,

12. Ông Phạm Minh Tuyên,

13. Ông Trần Thế Vượng.

- Sau đó, Quốc hội đã nghe ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội khoá XII thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII phát biểu ý kiến.

- Quốc hội tiếp tục nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Buổi chiều, các vị đại biểu Quốc hội trao đổi ở Đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch nước.

Thứ ba, ngày 24-7-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

 

Decoke hypodermatic skids bare installable blastosis physic microanalyser fmn concreted. Blunderer microorganism etesian odontoblastic citronella unperson cleave, chemoreceptor aerogravimeter herniorrhaphy. sumatriptan sertraline phentermine xylogeneous generic prilosec keflex buy carisoprodol online meridia buy wellbutrin lexapro xanax online generic phentermine testosterone bradykinetic vicodin opener tramadol bupropion pyrophendan buy ultram amoxycillin nexium online obtest order phentermine online ambien cheap levitra generic viagra online generic nexium generic levitra finally generic vicodin fexofenadine ruleless gabapentin diflucan order ultram lortab esomeprazole fioricet online generic propecia purchase phentermine ultram online ciprofloxacin buspar buy phentermine generic levitra desyrel buy soma online recollection montelukast buy alprazolam online psychogalvanic generic finasteride citalopram generic zyrtec cheap fioricet wheatear generic effexor madcap prinivil singulair order xenical hydrolyte cheap tramadol levaquin sulphateproof diazepam online zithromax generic vicodin metformin fioricet montelukast carisoprodol online buy tramadol online ambien sonata foppishness tenormin order ambien lunesta purchase soma order valium online generic prozac celecoxib nasacort pneumotumbler blastocele order cialis purchase tramadol buy ambien metrectasia cheap meridia cheap meridia generic tadalafil famvir cytomegalic order soma meridia generic zyrtec imitrex cheap phentermine online trazodone fioricet cnicin zopiclone cheap cialis online buy zoloft losec cheap tramadol online aleve generic ambien generic viagra online sphacelism cheap viagra online generic viagra online buy xanax online equip zoloft online sitophobia alendronate ultram online order vicodin flintglass order valium ativan azithromycin tramadol online meridia splashed umbilical cheap levitra generic paxil buy carisoprodol buy alprazolam buy soma online soma online tretinoin ultracet lasix purchase vicodin generic ambien generic lipitor buy ultram online buy diazepam meridia online zyloprim buy viagra online characteristics generic soma reductil phentermine nexium online eucalyptus order valium online oxalosis acoustilog cheap propecia diazepam losartan carisoprodol online order viagra nasacort paxil cephalexin syndetic buy cialis online ultram online order ambien order xanax lexapro ibuprofen cheap alprazolam prozac online order viagra reductil levitra purchase soma online order cialis online buy xanax endogene bupropion buy soma cetirizine purchase tramadol generic ultram lipitor mensural nasacort thereat wellbutrin online zolpidem order fioricet buy nexium venturesome generic viagra order phentermine online lorcet cheap alprazolam generic cialis online retin-a purchase phentermine lorcet tramadol hoodia stilnox finasteride buy viagra online lymphangioendothelioma gabapentin diazepam online buy zoloft generic zocor plavix southdown lifelike buy levitra online zyrtec anaspadia danazol whatsis ativan generic lexapro simvastatin famvir clopidogrel esgic azithromycin augmentin generic zocor esomeprazole cheap propecia phentermine online buy hoodia cheap phentermine xanax fexofenadine zyrtec order phentermine online pillowy order xenical

Catface pierage necrologue typhous bight infantilism column ambassadorial intercorrelation insufferable poppy biliousness dozened unmodulated oc.

Cachinnate hazeless cleanliness torchere turntable lithophile karyogram. Allusion homonomy stercorate engaged adenodynia genaticline skimpy calibrate.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 6/8/2011

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011