Báo cáo công tác
Báo cáo số 228/BC-UBTVQH12 ngày 29-5-2009 về công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 2793/BC-UBTP12 ngày 20-5-2009 công tác của Uỷ ban Tư pháp từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội khoá XII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2009
Báo cáo số 1359/UBXH12 ngày 19-5-2009 về hoạt động của Uỷ ban về các vấn đề xã hội từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XII và dự kiến hoạt động đến cuối năm 2009
Báo cáo số 563/BC-UBKHCNMT12 ngày 25-5-2009 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội và kế hoạch công tác từ sau kỳ họp thứ năm đến hết năm 2009
Báo cáo giám sát
Phụ lục Báo cáo số 45/BC-CP ngày 07-4-2009 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Phụ lục Báo cáo số 225/BC-UBTVQH12 ngày 18-5-2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm
Báo cáo số 225/BC-UBTVQH12 ngày 18-5-2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm
Báo cáo số 226/BC-UBTVQH12 ngày 18-5-2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 559/BC-UBKHCNMT12 ngày 14-5-2009 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật viễn thông
Báo cáo số 558/BC-UBKHCNMT12 ngày 11-5-2009 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật tần số vô tuyến điện
Tờ trình số 42/TTr-CP ngày 07-4-2009 của Chính phủ về dự án Luật viễn thông
Dự thảo Luật viễn thông trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII, ngày 5-6-2009
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ trình Quốc hội thông qua ngày 19-6-2009
Báo cáo số 243/BC-UBTVQH12 ngày 16-6-2009 của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự trình Quốc hội thông qua ngày 19-6-2009
Văn kiện chung
Diễn văn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII (ngày 19-6-2009)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII
. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Báo cáo số 251/BC-UBTVQH12 ngày 18-6-2009 của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 1829/BVHTTDL-VP ngày 10-6-2009 của Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch báo cáo việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII.
Báo cáo số 105/BC-CP ngày 12-6-2009 của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 8237 /BTC-VP ngày 10-6-2009 của Bộ Tài chính báo cáo tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, Quốc hội XII
Báo cáo số 4174/BC-BKH ngày 10-6-2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội kỳ họp 5, Quốc hội khoá XII