Buổi sáng ngày 18-6-2009

19/06/2009 04:44

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Biểu quyết thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Biểu quyết thông qua Luật bồi thường nhà nước

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Buổi sáng ngày 18-6-2009

19/06/2009 04:44

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Biểu quyết thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Biểu quyết thông qua Luật bồi thường nhà nước

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 18-6-2009

19/06/2009 04:44

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Biểu quyết thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Biểu quyết thông qua Luật bồi thường nhà nước

(Văn phòng Quốc hội)

File download