Thông cáo số 24 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

19/06/2009 06:14

Ngày 18-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, từ 08  giờ 00 đến 9 giờ 35, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị phóng điều khiển phiên họp.

1. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh.

 2. Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 26: Tôn vinh nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể;

- Điều 32: Khu vực bảo vệ di tích;

- Điều 38: Thăm dò, khai quật khảo cổ;

- Điều 47: Hệ thống bảo tàng;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

3. Thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 9: Hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;

- Điều 20: Cử, bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện;

- Điều 24: Trách nhiệm của thành viên cơ quan đại diện

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Từ 10 giờ 00 đến 11  giờ 15, Quốc hội biểu quyết thông qua hai luật: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật bồi thường nhà nước.

4. Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

5. Thông qua Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 11: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường;

- Điều 13: Phạm vi bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Điều 26: Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu, tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh; tên gọi của luật; giải thích từ ngữ;

- Chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện;

- Ủy ban tần số vô tuyến điện;

- Quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện;

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện;

- Thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện;

- Về bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện;

- Đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Phí, lệ phí tần số vô tuyến điện…

Thứ sáu, ngày 19-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

19/06/2009 06:14

Ngày 18-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, từ 08  giờ 00 đến 9 giờ 35, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị phóng điều khiển phiên họp.

1. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh.

 2. Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 26: Tôn vinh nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể;

- Điều 32: Khu vực bảo vệ di tích;

- Điều 38: Thăm dò, khai quật khảo cổ;

- Điều 47: Hệ thống bảo tàng;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

3. Thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 9: Hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;

- Điều 20: Cử, bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện;

- Điều 24: Trách nhiệm của thành viên cơ quan đại diện

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Từ 10 giờ 00 đến 11  giờ 15, Quốc hội biểu quyết thông qua hai luật: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật bồi thường nhà nước.

4. Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

5. Thông qua Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 11: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường;

- Điều 13: Phạm vi bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Điều 26: Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu, tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh; tên gọi của luật; giải thích từ ngữ;

- Chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện;

- Ủy ban tần số vô tuyến điện;

- Quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện;

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện;

- Thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện;

- Về bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện;

- Đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Phí, lệ phí tần số vô tuyến điện…

Thứ sáu, ngày 19-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

19/06/2009 06:14

Ngày 18-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, từ 08  giờ 00 đến 9 giờ 35, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị phóng điều khiển phiên họp.

1. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh.

 2. Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 26: Tôn vinh nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể;

- Điều 32: Khu vực bảo vệ di tích;

- Điều 38: Thăm dò, khai quật khảo cổ;

- Điều 47: Hệ thống bảo tàng;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

3. Thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 9: Hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;

- Điều 20: Cử, bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện;

- Điều 24: Trách nhiệm của thành viên cơ quan đại diện

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Từ 10 giờ 00 đến 11  giờ 15, Quốc hội biểu quyết thông qua hai luật: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật bồi thường nhà nước.

4. Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

5. Thông qua Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Quốc hội lần lượt thông qua:

- Điều 11: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường;

- Điều 13: Phạm vi bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Điều 26: Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu, tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh; tên gọi của luật; giải thích từ ngữ;

- Chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện;

- Ủy ban tần số vô tuyến điện;

- Quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện;

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện;

- Thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện;

- Về bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện;

- Đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Phí, lệ phí tần số vô tuyến điện…

Thứ sáu, ngày 19-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)