Thông cáo số 15 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

09/06/2009 04:28

Buổi sáng, ngày 08-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi sửa đổi bổ sung của luật;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng:

+ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên;

+ Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;

+ Về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

+ Về chỉ định thầu; phân cấp trong đấu thầu;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường:

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai và Luật nhà ở:

+ Về tên gọi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất;

+ Phạm vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất;

+ Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Hiệu lực của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Về tính khả thi của các Luật sau khi ban hành; việc ban hành các Nghị định hướng dẫn luật…

 Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dân quân tự vệ.

Thứ ba, ngày 09-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

09/06/2009 04:28

Buổi sáng, ngày 08-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi sửa đổi bổ sung của luật;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng:

+ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên;

+ Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;

+ Về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

+ Về chỉ định thầu; phân cấp trong đấu thầu;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường:

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai và Luật nhà ở:

+ Về tên gọi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất;

+ Phạm vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất;

+ Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Hiệu lực của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Về tính khả thi của các Luật sau khi ban hành; việc ban hành các Nghị định hướng dẫn luật…

 Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dân quân tự vệ.

Thứ ba, ngày 09-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

09/06/2009 04:28

Buổi sáng, ngày 08-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi sửa đổi bổ sung của luật;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng:

+ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên;

+ Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;

+ Về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

+ Về chỉ định thầu; phân cấp trong đấu thầu;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường:

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai và Luật nhà ở:

+ Về tên gọi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất;

+ Phạm vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất;

+ Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Hiệu lực của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Về tính khả thi của các Luật sau khi ban hành; việc ban hành các Nghị định hướng dẫn luật…

 Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dân quân tự vệ.

Thứ ba, ngày 09-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)