Thông cáo số 12 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

03/06/2009 07:21

 

Ngày 02-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Buổi sáng:

 1. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 18 vị đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

-  Về tên gọi của Dự án Luật;

-  Phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự án Luật;

- Về đối tượng và điều kiện người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

- Về số lượng nhà ở và diện tích nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở được sở hữu tại Việt Nam;

- Quyền sở hữu nhà ở; quyền định đoạt;

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về các khái niệm, tên gọi và giải thích từ ngữ;

- Các khu vực bảo vệ di tích;

- Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích;

- Bảo vệ các di tích chưa được xếp hạng;

- Về phân lọai bảo tàng và thẩm quyền thành lập bảo tàng;

- Những hành vi bị cấm trong lĩnh vực Di sản văn hóa;

- Việc tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân, nghệ sĩ;

- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể;

- Về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Về xếp hạng di tích; xếp hạng bảo tàng;

Buổi chiều:

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Trách nhiệm quản lý nhà nước;

- Trùng tu, tu tạo di tích;

- Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể;

- Kiểm kê, lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa;

- Khu vực bảo vệ di tích…

Trong thời gian Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá đã có 22 vị đại biểu Quốc hội của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu.

3. Chính phủ báo cáo về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe đại diện Bộ ngoại giao thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ tư, ngày 3-6-2009, Quốc hội thảo luận ở tổ. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật cơ yếu.

Thứ năm, ngày 4-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 12 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

03/06/2009 07:21

 

Ngày 02-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Buổi sáng:

 1. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 18 vị đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

-  Về tên gọi của Dự án Luật;

-  Phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự án Luật;

- Về đối tượng và điều kiện người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

- Về số lượng nhà ở và diện tích nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở được sở hữu tại Việt Nam;

- Quyền sở hữu nhà ở; quyền định đoạt;

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về các khái niệm, tên gọi và giải thích từ ngữ;

- Các khu vực bảo vệ di tích;

- Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích;

- Bảo vệ các di tích chưa được xếp hạng;

- Về phân lọai bảo tàng và thẩm quyền thành lập bảo tàng;

- Những hành vi bị cấm trong lĩnh vực Di sản văn hóa;

- Việc tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân, nghệ sĩ;

- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể;

- Về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Về xếp hạng di tích; xếp hạng bảo tàng;

Buổi chiều:

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Trách nhiệm quản lý nhà nước;

- Trùng tu, tu tạo di tích;

- Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể;

- Kiểm kê, lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa;

- Khu vực bảo vệ di tích…

Trong thời gian Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá đã có 22 vị đại biểu Quốc hội của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu.

3. Chính phủ báo cáo về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe đại diện Bộ ngoại giao thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ tư, ngày 3-6-2009, Quốc hội thảo luận ở tổ. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật cơ yếu.

Thứ năm, ngày 4-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 12 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

03/06/2009 07:21

 

Ngày 02-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Buổi sáng:

 1. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 18 vị đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

-  Về tên gọi của Dự án Luật;

-  Phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự án Luật;

- Về đối tượng và điều kiện người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

- Về số lượng nhà ở và diện tích nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở được sở hữu tại Việt Nam;

- Quyền sở hữu nhà ở; quyền định đoạt;

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về các khái niệm, tên gọi và giải thích từ ngữ;

- Các khu vực bảo vệ di tích;

- Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích;

- Bảo vệ các di tích chưa được xếp hạng;

- Về phân lọai bảo tàng và thẩm quyền thành lập bảo tàng;

- Những hành vi bị cấm trong lĩnh vực Di sản văn hóa;

- Việc tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân, nghệ sĩ;

- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể;

- Về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Về xếp hạng di tích; xếp hạng bảo tàng;

Buổi chiều:

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Trách nhiệm quản lý nhà nước;

- Trùng tu, tu tạo di tích;

- Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể;

- Kiểm kê, lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa;

- Khu vực bảo vệ di tích…

Trong thời gian Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá đã có 22 vị đại biểu Quốc hội của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu.

3. Chính phủ báo cáo về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe đại diện Bộ ngoại giao thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ tư, ngày 3-6-2009, Quốc hội thảo luận ở tổ. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật cơ yếu.

Thứ năm, ngày 4-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)