Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII (Ngày 21 tháng 11 năm 2007) Phát biểu
Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 Kinh tế - Xã hội
Bản tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ về Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 Hoạt động giám sát
Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 trình Quốc hội thông qua Hoạt động giám sát
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 Hoạt động giám sát
Bản tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của các vị đại biểu Quốc hội về Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) và năm 2008. Xây dựng luật, pháp lệnh
Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011) và năm 2008 trình Quốc hội thông qua Xây dựng luật, pháp lệnh
Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) và năm 2008 Xây dựng luật, pháp lệnh
Báo cáo Quốc hội về tình hình thiên tai từ đầu năm 2007 đến nay. Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai
Tờ trình về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 Hoạt động giám sát