Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 102/UBPL12 ngày 3-11-2007 của Uỷ ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) Văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) trình Quốc hội ngày 7-11-2007 Văn bản quy phạm pháp luật
Tờ trình số 102/TTr - CP của Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2007 về Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) Văn bản quy phạm pháp luật
Báo cáo số 99/UBPL12 của Uỷ ban Pháp luật ngày 26-10-2007 thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trình Quốc hội ngày 7-11-2007 Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Tờ trình số 74/TTr–CP ngày 5-10-2007 của Chính phủ về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Báo cáo số 95/UBPL12 của Uỷ ban Pháp luật ngày 24 tháng 10 năm 2007 báo cáo thẩm tra Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản Trưng mua, trưng dụng tài sản
Dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản Trưng mua, trưng dụng tài sản
Tờ trình số 73/TTr-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 10 năm 2007 về Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản Trưng mua, trưng dụng tài sản
Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Năng lượng nguyên tử (Trình Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 2) Năng lượng nguyên tử