Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 102/UBPL12 ngày 3-11-2007 của Uỷ ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) trình Quốc hội ngày 7-11-2007
Tờ trình số 102/TTr - CP của Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2007 về Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Báo cáo số 99/UBPL12 của Uỷ ban Pháp luật ngày 26-10-2007 thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật Phòng, Chống bệnh truyền nhiễm trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, Chống bệnh truyền nhiễm trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa trình Quốc hội thông qua
Văn kiện chung
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII (Ngày 21 tháng 11 năm 2007)
Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
Bản tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ về Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008
Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 trình Quốc hội thông qua
Báo cáo công tác năm của UBTVQH
Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá XII; Dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2007 và năm 2008
Báo cáo công tác dân nguyện năm 2007 (từ ngày 01/9/2006 đến 31/8/2007)
Báo cáo công tác của Ủy ban Đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đến nay; Phương hướng công tác đến cuối năm 2007 và năm 2008
Báo cáo công tác của Ủy ban Pháp luật từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình công tác năm 2008
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 26/BC-BCT của Bộ Công thương ngày 15 tháng 11năm 2007 về việc trả lời chất vấn của ĐBQH tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 3300/BNV-VP của Bộ Nội vụ ngày 16 tháng 11 năm 2007 về việc trả lời chất vấn của ĐBQH tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII)