Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

14/11/2007 08:30

Ngày 13-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức.

Trong buổi làm việc đã có 30 vị đại biểu Quốc hội của 26 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi của Luật;

- Xác định trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia để trưng mua, trưng dụng tài sản;

- Giá trưng mua tài sản;

- Căn cứ ra quyết định trưng mua tài sản;

- Cưỡng chế thi hành quyết định trưng mua tài sản;

- Kinh phí thực hiện thanh toán tài sản trưng mua;

- Trình tự, thủ tục quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói;

- Thẩm quyền và nội dung của quyết định trưng dụng tài sản;

- Bồi thường thiệt hại đối với người được huy động để vận hành, điều khiển phương tiện trưng dụng;

- Việc hoàn trả tài sản trưng dụng;

- Xác định mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản trưng dụng bị mất;

- Quản lý, sử dụng tài sản đã trưng mua…

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Trong buổi làm việc đã có 5 vị đại biểu Quốc hội của 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Sự cần thiết phải ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Các nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Cơ chế mới trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tại đơn vị sự nghiệp công lập và tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng;

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương…

Thứ tư, ngày 14-11-2007, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

14/11/2007 08:30

Ngày 13-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức.

Trong buổi làm việc đã có 30 vị đại biểu Quốc hội của 26 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi của Luật;

- Xác định trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia để trưng mua, trưng dụng tài sản;

- Giá trưng mua tài sản;

- Căn cứ ra quyết định trưng mua tài sản;

- Cưỡng chế thi hành quyết định trưng mua tài sản;

- Kinh phí thực hiện thanh toán tài sản trưng mua;

- Trình tự, thủ tục quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói;

- Thẩm quyền và nội dung của quyết định trưng dụng tài sản;

- Bồi thường thiệt hại đối với người được huy động để vận hành, điều khiển phương tiện trưng dụng;

- Việc hoàn trả tài sản trưng dụng;

- Xác định mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản trưng dụng bị mất;

- Quản lý, sử dụng tài sản đã trưng mua…

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Trong buổi làm việc đã có 5 vị đại biểu Quốc hội của 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Sự cần thiết phải ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Các nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Cơ chế mới trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tại đơn vị sự nghiệp công lập và tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng;

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương…

Thứ tư, ngày 14-11-2007, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)