Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Báo cáo số 726/BC-UBTVQH12 ngày 28-3-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Dự thảo Luật phòng, chống mua bán người trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 723/BC-UBTVQH12 ngày 27-3-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống mua bán người
Văn kiện chung
Báo cáo số 733/BC-UBTVQH12 ngày 28-4-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII
Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 1977/BC-UBKT12 ngày 18-3-2011 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh
Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khoá XII Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 721/BC-UBTVQH12 ngày 19-3-2011 tổng kết hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011)
Báo cáo số 07/BDN ngày 10-01-2011 tổng kết công tác của Ban dân nguyện nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)
Báo cáo số 1862/UBKT12 ngày 10-11-2010 tổng kết nhiệm kỳ Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khóa XII
Phụ lục Báo cáo số 2776/UBXH12 ngày 31-12-2010 tổng kết hoạt động của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007–2011)