Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

26/03/2011 23:19

 

Buổi sáng, ngày 25-3-2011, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều, ngày 25-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

1. Về báo cáo của Chủ tịch nước:

- Về những kết quả đạt được của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2007-2011 trong hoạt động đối ngoại, đối nội, hoạt động tư pháp và công tác thi đua-khen thưởng;

- Về những hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước và một số kiến nghị, giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ sắp tới…

2. Về báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Về những kết quả đạt được của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2007-2011;

- Về những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

+ Công tác xây dựng pháp luật;

+ Công tác quản lý vĩ mô, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế;

+ Công tác đảm bảo an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục;

+ Công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

+ Công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường; 

+ Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng;

+ Chế độ trách nhiệm, sự phối hợp công tác, tổ chức bộ máy…

- Về một số bài học kinh nghiệm, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ tới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 26-3-2011, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011 (kết hợp thảo luận về phương án sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011 từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà để lại đầu tư cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều ngày 26/3/2011

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

 
 

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

26/03/2011 23:19

 

Buổi sáng, ngày 25-3-2011, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều, ngày 25-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

1. Về báo cáo của Chủ tịch nước:

- Về những kết quả đạt được của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2007-2011 trong hoạt động đối ngoại, đối nội, hoạt động tư pháp và công tác thi đua-khen thưởng;

- Về những hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước và một số kiến nghị, giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ sắp tới…

2. Về báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Về những kết quả đạt được của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2007-2011;

- Về những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

+ Công tác xây dựng pháp luật;

+ Công tác quản lý vĩ mô, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế;

+ Công tác đảm bảo an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục;

+ Công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

+ Công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường; 

+ Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng;

+ Chế độ trách nhiệm, sự phối hợp công tác, tổ chức bộ máy…

- Về một số bài học kinh nghiệm, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ tới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 26-3-2011, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011 (kết hợp thảo luận về phương án sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011 từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà để lại đầu tư cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam).

(Văn phòng Quốc hội)