Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

25/03/2011 22:16

Buổi sáng, ngày 24-3-2011, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Buổi chiều, ngày 24-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kiểm toán độc lập.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán độc lập.

Trong buổi làm việc đã có 9 lượt đại biểu Quốc hội của 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Về kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề;

- Điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán;

- Các trường hợp kiểm toán viên hành nghề không được tham gia kiểm toán;

- Quy định kiểm toán viên hành nghề bắt buộc hoặc không bắt buộc;

- Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán và quyền của đơn vị được kiểm toán;

- Quy định các nội dung không được ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán;

- Phí dịch vụ kiểm toán;

- Quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập…

Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 25-3-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều ngày 26/3/2011

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

 
 

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

25/03/2011 22:16

Buổi sáng, ngày 24-3-2011, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Buổi chiều, ngày 24-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kiểm toán độc lập.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán độc lập.

Trong buổi làm việc đã có 9 lượt đại biểu Quốc hội của 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Về kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề;

- Điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán;

- Các trường hợp kiểm toán viên hành nghề không được tham gia kiểm toán;

- Quy định kiểm toán viên hành nghề bắt buộc hoặc không bắt buộc;

- Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán và quyền của đơn vị được kiểm toán;

- Quy định các nội dung không được ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán;

- Phí dịch vụ kiểm toán;

- Quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập…

Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 25-3-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Văn phòng Quốc hội)