Buổi chiều ngày 26/3/2011

27/03/2011 08:03

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

Buổi sáng ngày 26/3/2011

27/03/2011 06:38

Thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

Buổi chiều ngày 24/3/2011

26/03/2011 06:05

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán độc lập

Buổi sáng ngày 23/3/2011

25/03/2011 01:53

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống mua bán người

Buổi chiều ngày 22/3/2011

25/03/2011 01:47

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô

Buổi sáng ngày 22/3/2011

23/03/2011 05:13

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Các tin đã đưa: