Báo cáo giám sát
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, ngày 19-6-2010
Báo cáo số 348 BC/UBTCQH12 ngày 18-6-2010 của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đối với giáo dục đại học
Phụ lục Báo cáo số 2219/BC-UBXH12 ngày 18-5-2010 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2009
Báo cáo số 38/BC-CP ngày 20-4-2010 của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trong hai năm 2008 và 2009
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 1287/BC-UBTCNS12 ngày 21-4-2010 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra về dự án Luật thuế bảo vệ môi trường
Báo cáo ngày 06-4-2010 của Chính phủ đánh giá tác động của dự án Luật thuế bảo vệ môi trường
Dự án Luật thuế bảo vệ môi trường trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, ngày 31-5-2010
Tờ trình số 24/TTr-CP ngày 06-4-2010 của Chính phủ về dự án Luật thuế bảo vệ môi trường
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, ngày 17-6-2010
Báo cáo số 344/BC-UBTVQH12 ngày 16-6-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Báo cáo số 338/BC-UBTVQH12 ngày 15-6-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thi hành án hình sự trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật trọng tài thương mại trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, ngày 17-6-2010
Văn kiện chung
Báo cáo số 1491/BC-UBKT12 ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban Kinh tế thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NQ của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2009; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2010
Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Báo cáo số 345/BC-UBTVQH12 ngày 16-6-2010 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, p
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII trình Quốc hội thông qua tại Kỳ h
Báo cáo công tác của UBTVQH, HĐDT và các UB của Quốc hội
Báo cáo số 1018 BC/VH-GD-TTN ngày 01-6-2010 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả hoạt động của Uỷ ban từ sau Kỳ họp thứ 6 đến Kỳ họp thứ 7 và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2010
Báo cáo số 1545/BC-UBKT12 ngày 31-5-2010 của Uỷ ban Kinh tế về công tác từ sau Kỳ họp thứ 6 đến Kỳ họp thứ 7 và dự kiến chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII
Báo cáo số 3910/BC-UBTP12 ngày 24-5-2010 của Uỷ ban Tư pháp về công tác của Uỷ ban từ Kỳ họp thứ sáu đến Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2010
Báo cáo số 2391/BC-UBPL12 ngày 27-5-2010 của Uỷ ban Pháp luật về công tác của Uỷ ban từ Kỳ họp thứ sáu đến Kỳ họp thứ bẩy của Quốc hội và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 78/BC-CP ngày 11-6-2010 của Chính phủ bổ sung, giải trình và trả lời chất vấn của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII
Bản tập hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các văn bản trả lời chất của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 1765/BC-BNN ngày 10-06-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện lời hứa và tổng hợp trả lời chất vấn của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII
Báo cáo số 116/BC-BVHTTDL ngày 09-6-2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về các nội dung trả lời chất vấn của ĐBQH về các lĩnh vực hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch