Báo cáo giám sát
Báo cáo số 118/BC-UBTVQH12 ngày 13-5-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Báo cáo số 65/BC-CP ngày 5-5-2008 của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Báo cáo số 110 ngày 2-5-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Báo cáo số 62 ngày 5-5-2008 của Chính phủ về việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo tổng quan về đa dạng sinh học ở Việt Nam
Dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đa dạng sinh học
Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 21-4-2008 của Chính phủ về dự án Luật đa dạng sinh học
Báo cáo số 225/UBKHCNMT12 ngay 7-5-2008 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật đa dạng sinh học
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 3-6-2008
Báo cáo số 136/BC-UBTVQH12 ngày 2-6-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 3-6-2008
Báo cáo số 134/BC-UBTVQH12 ngày 31-5-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy trình Quốc hội thông qua
Văn kiện chung
Diễn văn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XII
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 2008 trong tình hình mới
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII
Báo cáo số 137/BC-UBTVQH12 ngày 3-6-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 2008 trong tình hình mới
Báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 119/BC-UBTVQH12 ngày 16-5-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác từ sau kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XII
áo cáo số 597 ngày 7-5-2008 của Ủy ban Các vấn đề xã hội về hoạt động của Ủy ban từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XII và dự kiến hoạt động đến cuối năm
Báo cáo số 335 ngày 13-5-2008 của Ủy ban Pháp luật về công tác của Ủy ban từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối nắm 2008
Báo cáo số 231 ngày 9-5-2008 của Ủy ban KH, CN và MT về công tác từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội và kế hoạch công tác từ sau kỳ họp thứ ba đến hết năm 2008.
Tài liệu chất vấn, kiến nghị của cử tri
Tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai - Quốc hội khoá XII của các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, của Toà án nhân dân tối cao
Bản tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Báo cáo số 85/BC-CP ngày 31-5-2008 giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 42/BC-BLĐTBXH ngày 29-5-2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp 3 - Quốc hội khoá XII.