Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004
Bản tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội về Dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Thủy sản
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Doanh nghiệp Nhà nước (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)trình Quốc hội thông qua
Văn kiện chung
Bộ Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Tố tụng Hình sự
Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 18/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Hợp tác xã
Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Xây dựng
Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 4/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Doanh nghiệp Nhà nước