Thông cáo số 10 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:37

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:37

Ngày 26-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

13/07/2007 05:36

Ngày 24-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:36

Ngày 21-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI

13/07/2007 05:36

Buổi sáng, Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 32 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 30 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 28 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận dự án Luật đấu thầu.

Thông cáo số 27 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự án Luật doanh nghiệp.

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển:

Các tin đã đưa: