Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:37

Ngày 26-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật thanh niên.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 20 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật;

- Về độ tuổi thanh niên;

- Về quyền và nghĩa vụ của thanh niên;

- Về các hành vi bị nghiêm cấm;

- Về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên;

- Về các chính sách hỗ trợ cho những thanh niên nghèo;

- Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên;

- Về giải quyết việc làm cho thanh niên và nhà ở cho lao động trẻ;

- Về tổ chức thanh niên…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 14 đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Về nguyên tắc bảo vệ môi trường;

- Về chính sách bảo vệ môi trường;

- Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, dịch vụ;

- Bảo vệ môi trường đô thị, khu tái định cư;

- Bảo vệ môi trường các nguồn nước;

- Quản lý chất thải;

- Xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường;

- Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và đoàn thể về bảo vệ môi trường…

Phiên họp buổi chiều đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Ngày 27-10-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:37

Ngày 26-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật thanh niên.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 20 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật;

- Về độ tuổi thanh niên;

- Về quyền và nghĩa vụ của thanh niên;

- Về các hành vi bị nghiêm cấm;

- Về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên;

- Về các chính sách hỗ trợ cho những thanh niên nghèo;

- Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên;

- Về giải quyết việc làm cho thanh niên và nhà ở cho lao động trẻ;

- Về tổ chức thanh niên…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 14 đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Về nguyên tắc bảo vệ môi trường;

- Về chính sách bảo vệ môi trường;

- Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, dịch vụ;

- Bảo vệ môi trường đô thị, khu tái định cư;

- Bảo vệ môi trường các nguồn nước;

- Quản lý chất thải;

- Xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường;

- Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và đoàn thể về bảo vệ môi trường…

Phiên họp buổi chiều đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Ngày 27-10-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)