Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:36

Ngày 21-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006.

Trong buổi thảo luận đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về cơ chế, chính sách phát triển rừng;

- Về trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các tuyến y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;

- Chính sách đầu tư, phát triển y dược học cổ truyền;

- Các chính sách dạy nghề, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm;

- Về kiên cố hóa trường, lớp học;

- Nâng cao năng lực dự báo, đối phó với thiên tai;

- Về phát triển hệ thống giao thông trong cả nước;

- Đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn;

- Về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2005; dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2006.

Trong buổi thảo luận đã có 15 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005;

- Về đánh giá thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2005;

- Về phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội và việc xã hội hóa các lĩnh vực này;

- Về hiệu quả bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

- Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006;

- Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2006;

- Về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và định mức chi hành chính;

- Về chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo…

Ngày 22-10-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:36

Ngày 21-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006.

Trong buổi thảo luận đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về cơ chế, chính sách phát triển rừng;

- Về trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các tuyến y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;

- Chính sách đầu tư, phát triển y dược học cổ truyền;

- Các chính sách dạy nghề, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm;

- Về kiên cố hóa trường, lớp học;

- Nâng cao năng lực dự báo, đối phó với thiên tai;

- Về phát triển hệ thống giao thông trong cả nước;

- Đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn;

- Về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2005; dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2006.

Trong buổi thảo luận đã có 15 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005;

- Về đánh giá thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2005;

- Về phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội và việc xã hội hóa các lĩnh vực này;

- Về hiệu quả bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

- Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006;

- Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2006;

- Về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và định mức chi hành chính;

- Về chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo…

Ngày 22-10-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)